Categorieën

Algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Specialitaart en de klant.
  2. Bestellingen kunnen via de webshop worden doorgegeven.
  3. De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en bezitten de eigenschappen die door Specialitaart in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.
 2. Bestellingen
  1. Specialitaart levert pas uit na ontvangst van betaling. Betalingen dienen uiterlijk 7 dagen na de besteldatum op het rekeningnummer van Specialitaart te zijn bijgeschreven. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Specialitaart zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
  2. Specialitaart doet haar uiterste best om de bestellingen zo spoedig mogelijk te leveren. Indien de levering vertraging oploopt of slecht gedeeltelijk kan worden uitgevoerd (door het tijdelijk niet in voorraad zijn van artikelen of om anderen redenen), zal de klant  daarvan bericht ontvangen. De klant heeft vervolgens de mogelijkheid om de bestelling later te laten verzenden ofwel de betreffende artikelen uit de order te laten verwijderen of te vervangen. Specialitaart verzorgt geen naleveren en is niet aansprakelijk voor het niet in voorraad zijn van artikelen, zelfs als dit niet bij het betreffende artikel vermeld staat. Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle artikelen voldoende in voorraad te hebben. 
Indien Specialitaart een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
  3. Prijs en zetwijzigingen in onze webshop zijn voorbehouden. Indien dit zich voor doet, brengt Specialitaart de klant op de hoogte.
  4. De in de webshop vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
  5. Kortingen en andere aanbiedingen gelden niet op reeds afgeprijsde artikelen.
  6. Indien Specialitaart bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Specialitaart onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
  7. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst.
  8. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Specialitaart toekomende bevoegdheid of een op Specialitaart rustende verplichting ingevolge de wet.
 3. Garantie
 1. Specialitaart garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties in de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
 2. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. Verzendkosten zijn in dit geval voor Specialitaart. Het gebrek dient vooraf telefonisch of via email te worden gemeld aan Specialitaart. 
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen, doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen.
 3. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Specialitaart of het artikel wordt vervangen.
 Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Specialitaart is in dat geval niet aansprakelijk voor schade die ontstaan tijdens het vervoer.

 4. Specialitaart is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Specialitaart geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Specialitaart. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Specialitaart.
 1. Overmacht
 1. Specialitaart is een eenmanszaak. In geval van ziekte of overmacht zal ik er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken. De invulling van de term ‘overmacht’ is in alle gevallen ter beoordeling van Specialitaart.
 1. Eigendomsvoorbehoud

       a. Alle door Specialitaart in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Specialitaart, totdat de klant alle   verplichtingen uit de met Specialitaart gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

 

 

 

 

© 2015 Specialitaart | KvK 54900492 | BTW nummer NL199507545B01 | Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn inclusief BTW.